DLS

DLS

By BRAINWAVE GROUP COMPANY LIMITED

Description

DLS FRESH แอพพลิเคชั่น DLS FRESH แอพพลิเชั่น คือ แหล่งรวมวัตถุดิบชั้นดี ตั้งแต่ของสด ของแปรรูป ไปจนถึงอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งสินค้า OTOP ด้านอาหารการกินของแต่ละพื้นที่ ให้เกิดความสะดวกในการเลือกซื้อของผู้บริโภคทั่วไป และผู้ประกอบการ

Screenshots

Comments

keyboard_arrow_up